5393 Sayılı Belediye Kanunu�nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası; Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir.

UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİ RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu

1- Kimlik Fotokopisi,

2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3- 4 Adet Fotoğraf,

4- Kira Kontratı Fotokopisi,

5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

7- İkametgâh

8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

9- İtfaiye Raporu,

10-İmar yazısı

11- Sağlık raporu

12- Adli sicil belgesi (Savcılıktan)

13- Sosyal güvenlik belgesi

14- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

2.VE 3. SINIF GSM RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu   

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12- İmar yazısı

13- ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)

14- İş akım şeması ve vaziyet planı

SIHHİ İŞYERLERİ AÇILIŞ RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu   

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi

6- Kira Kontratı

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Tapu Fotokopisi

10- İtfaiye Raporu,

11- İmar yazısı

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

1-Harç Makbuzu 

2-İşyeri Açılış Ruhsatı

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- İşyerinin Açılış Ruhsatı

2- Ses Ölçüm Raporu

3- Taahhütname

MESUL MÜDÜR BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- İşyeri Ruhsatı 

2- Kimlik Fotokopisi

3- Adli Sicil Belgesi

4-Vukuatlı Nüfus Kaydı

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ DAMGA HİZMETLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- Beyanname     

2- Ödeme Makbuzu

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeler;

1- Başvuru Beyan Formu,

2- Umuma açık yerlerde kolluk kuvvetlerinden görüş (sıhhi müesseseler için)

3- Muvafakat name (kat ise kat maliklerinden),

4- İşyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi

5- İşyeri mesafe krokisi,

6- Gerekiyor ise ustalık belgesi,

7- Yapı Kullanma İzin Belgesi

8- Portör Muayene Belgesi,

9- 3 adet fotoğraf,

10- Motor çalışacaksa Motor Beyannamesi (gayri sıhhi müesseseler için)

11-Şirket ise imza sirküleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi (gayrisıhhi müesseseler için)

12-Yangın Raporu, (gayri sıhhi müesseseler için)

13- Kapasite Raporu, ( gayri sıhhi müesseseler için)

14- Mesul Müdür Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)

15- LPG satışı yapılan yerlerde Bayilik Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)

İMAR İŞLEMLERİ VE İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR PLANI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

-İmar Planı ile İlgili Parsel Sahiplerinin Değişiklik Talepleri:

1) Dilekçe

2) Tapu

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son  1 sene içinde alınmış olması gerekiyor)

5) Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri

6) Gerekli kurum görüşleri

7) Plan tadilatı gerekçeli rapor

8) Plan tadilatı örneği (Teklif plan)

-İmar Planına Askı Süresinde İtiraz

İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.

Bu konuda yapılacak işlemler;

1) Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğünden)

2) Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği

3) Varsa plan teklifi

-İmar Durumu Tanzimi

Bu konuda yapılacak işlemler;

1) Dilekçe

2) Tapu fotokopisi

3) Röperli kroki

-Yapı Ruhsatı İşlemleri

A-Yeni Yapı Ruhsatı;

1) Başvuru dilekçesi

2) Mal sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Mal sahibi adres ve telefon

4) İnşaat yeri açık adresi

5) Numarataj

6) Tapu senedi

7) İmar durumu

8) Röperli kroki

9) Harç Bedeli

10) Plankote

11) İstikamet rölevesi

12) Mimari proje (4 nüsha)

13) Betonarme proje (4 nüsha)

14) Statik Hesaplar (4 nüsha)

15) Elektrik projesi (4 nüsha)

16) Telefon projesi (4 nüsha)

17) Sıhhi Tesisat Projesi (4 nüsha)

18) Kalorifer Projesi (4 nüsha)

19) Isı Yalıtım Projesi (4 nüsha)

20) Zemin Etüd Raporu

21) Yapı denetim izin belgesi

22) Yapı bilgi formu

23) Yapı denetim hizmet sözleşmesi

24) Yapı denetim taahhütnamesi

25) Yapı denetim hizmet sözleşmesi 1. taksit

26) Denetçi ve Yrd. Kont. Müh. İkametleri

27) Müteahhit-mal sahibi sözleşmesi

28) Müteahhit vergi levhası

29) Müteahhit ticaret sicil tasdiknamesi

30) Müteahhit noter taahhütnamesi

31) Mimarlar odası durum belgesi

32) İnşaat Mühendisleri Odası durum belgesi

33) Elektrik Mühendisleri Odası durum belgesi

34) Makine Mühendisleri Odası durum belgesi

 B-Tadilat Ruhsatı

1) Dilekçe

2) Evveliyat dosyası

3) Mimari proje (4 nüsha)

4) Statik hesap (tadilatla yapının statiğini değiştirecekse)

5) Zemin etüdü

C-Temdit Ruhsatı

a-5 yıllık ruhsat süresi dolmayan inşaatlarda;

1) Dilekçe

2) Evveliyat dosyası

b-5 yıllık ruhsat süresi dolan inşaatlarda;

1) Dilekçe

2) Bina işlenmesi

3) Evveliyat dosyası

4) Zemin etüdü

5) Beton basınç deneyleri

6) 98 deprem yönetmeliğine göre statik tahkik

-Yapı Kullanma İzin Belgesi

1) Dilekçe

2) Teknik rapor

3) Kat irtifakı tapusu

4) Ruhsat fotokopisi

-Harita ve İstimlak İşlemleri

İfraz-Tevhid:

1) Dilekçe

2) İmar durumu (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)

3) Değişiklik tasarımı folyesi

4) Tapu

5) Çap (Tapu Müdürlüğünden)

Belediye Hisseli Arsaların Satış İşlemi:

1) Dilekçe

2) Tapu fotokopisi

İskan İşlemleri

1) Dilekçe

2) Tapu fotokopisi

Bina yerinde kontrol edilip projelerine uygunluğu onaylandıktan sonra aşağıdaki kurumlardan ilişik kesilebilmesi için gerekli yazılar hazırlanır.

1) Vergi dairesi

2) Sosyal sigortalar kurumu

3) Belediye Gelir Müdürlüğü Emlak Bürosu

4) Sivil Savunma Müdürlüğü (eğer binada sığınak varsa)

T.C. ŞENYURT BELEDİYESİ © 2017