ŞENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 2006 MODEL HİDROMEK MARKA 102-S 4CX KEPÇE(KAZICI YÜKLEYİCİ) SATIŞ SATIŞ İLANI

 

1-Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 2019-5/2 NO’lu Kararı ile Belediyemize ait aşağıda bilgileri gösterilen Kepçe’nin 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince AÇIK ARTTIRMA usulü ile muhammen bedel üzerinden satılacaktır.

Markası

Model

Plaka

Araç Seri No

Motor no

Cinsi

Muhammen

Geçici Teminat

İhale Saati

 Hidromek 102 S 4CX Kepçe

2006

 

TR HMK 102-35S121365

RG 38101U318640N

Kazıcı Yükleyici

Kepçe

66.250,00-TL

 

2000,00 TL

10:30

                                                                                                                                                                                                                                      1-Belediyemize ait malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır.

 a)-İhale 24 / 05 /2019 Cuma günü saat 10.30’de Belediye hizmet binası   Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihalede istekli çıkmaması durumunda 31.05.2019 ihale aynı yer ve saatte yapılacaktır. İkinci ihalede istekli çıkmaması durumunda 07.06.2019 ihale aynı yer ve saatte yapılacaktır.

b) Ödeme Kesinleşen ihale kararına istinaden 10 GÜN içinde yatırılacaktır,10 gün içerisinde ihale tarafına kalan istekli satışa sunulan aracı veya malzemeyi teslim almadığı takdirde idare tarafından yapılan hiçbir ihaleye katılamayacak ve geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

c) Söz konusu satışı yapılan araca ait teslim ve tesellüm belgesi Belediyemiz tarafından düzenlenecektir.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN:

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi ve ortaklık beyannamesi

3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4-Faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-Araç mesai saatleri içinde Belediye garajında görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan malzemeler görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6-İhale şartnamesi Belediyemiz Fen Memurluğun ’da mesai saatleri içersinde görülebilir

7-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda TURHAL mahkemeleri yetkilidir.

8-Her türlü alım satım vergisi ile harçlar ihaleyi alan şahsa aittir. Verilen teklife kdv dâhildir.

9-Malın teslimi, teslimi tutanağı ile birlikte yapılan hesaplamadan sonra yapılacaktır.

10- Dosya bedeli 50 tl olup almak mecburidir.

11-Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

12-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

13-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

14 İş bu şartname bu madde ile birlikte 14 maddeden ibarettir.09.05.2019

                                                    

                                                                                             C.Ünal ARSLAN                              

                                                                                              Belediye Başkanı                                       

T.C. ŞENYURT BELEDİYESİ © 2017